I. Organizator i współorganizatorzy:

 • Organizatorzy: OSP Głębokie, Rada Sołecka i Sołtys, Koło Gospodyń, Klub Sportowy w Głębokiem
 • Współorganizator: Urząd Gminy Rymanów

 

II. Cele i założenia marszu:

 • Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia.
 • Rywalizacja na dystansie 5 oraz 10 km.
 • Promocja Nordic Walking jako ogólnodostępnej i jednej z najprostszych form aktywności ruchowej.
 • Integracja i współpraca osób, które w swoim życiu stosują i propagują zdrowy tryb życia.

 

III. Termin i trasa:

 • Marsz Nordic Walking odbędzie się 19 Maja 2019 r. (niedziela)
 • Biuro zawodów:  Głębokie, stadion sportowy, czynne od godziny 9:00, wyłącznie w dniu startu.
 • Start zawodów odbędzie się o godzinie 11:30- 10 km oraz 11:35 – 5 km, bez względu na pogodę.
 • Zawody odbędą się na trasach o długości: ok. 5 oraz 10 km.
 • Trasa: piaszczysta utwardzona, częściowo asfalt.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym.
 • Na trasie będą sędziowie, którzy dokonają oceny techniki marszu.
 • Sędziowie będę zwracać baczną uwagę na technikę Marszu, w przypadku naruszeń prawidłowej techniki przewidziane są kartki żółte i czerwone. 1 żółta kartka oznacza karę 1 minuty która będzie doliczana do czasu zawodnika. 3 żółte kartki oznaczają kartkę czerwoną i dyskwalifikację zawodnika.
 • Oznakowani wolontariusze będą wskazywać na trasie uczestnikom prawidłowy kierunek marszu, dodatkowo trasa będzie oznakowana biało – czerwoną taśmą ostrzegawczą. Na trasie zostaną umieszczone tabliczki informujące zawodników o przebytym dystansie.
 • Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora, zgodnie z wytycznymi sędziów.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przypięcia numeru startowego tak, aby był on widoczny przez cały czas trwania zawodów.
 • Zawodnicy powinni być ubrani w stosowne do warunków pogodowych stroje sportowe, wygodne obuwie. Strój powinien być przylegający do ciała i umożliwiać sędziom dokonanie oceny prawidłowej techniki.
 • Jeżeli po ukończeniu Marszu grupa co najmniej trzech zawodników będzie miała uwagi dotyczące techniki któregoś zawodnika, mogą złożyć protest w biurze zawodów który zostanie rozpatrzony przez sędziów. Wniesienie protestu jest bezpłatne.

 

V. Uczestnictwo:

 • W I Marszu Nordic Walking mogą startować wszyscy, którzy złożą w biurze zawodów oświadczenie o stanie zdrowia i o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz uiszczą obowiązującą opłatę startową (płatność elektroniczna, przelew lub gotówka w dniu zawodów).
 • Osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w zawodach.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach NW lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu zawodów. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.
 • Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach NW będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w marszu, które jest dostępne na stronie www organizatora oraz będzie dostępne w biurze zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika marszu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 • Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 • Decyzje obsługi medycznej oraz sędziów co do możliwości kontynuacji marszu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

 

V. Zgłoszenia i opłata startowa

 • Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kiczuratrail.pl
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanie wymaganych oświadczeń oraz uiszczenie opłaty startowej.
 • Wypełnienie zgłoszenia i nie dokonanie opłaty startowej nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach.
 • Opłata startowa wynosi:
  • 30 zł – dorośli,
  • 10 zł – dzieci,
  • 50 zł – opłata w dniu Zawodów.
 • Płatności za opłatę startową można dokonać w następujący sposób:
  • Przelewem tradycyjnym na konto: 61863600053001000453750001
  • Gotówką w dniu Zawodów.
  • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Opłata nie wykorzystana z powodu nieobecności na zawodach nie podlega zwrotowi.
  • Każdy uczestnik zawodów otrzymuje m.in.: numer startowy, pamiątkowy medal na mecie oraz posiłek regeneracyjny, a także korzysta z dodatkowych atrakcji.
  • Zapisy elektroniczne do 15.05.2019 r. Po tym terminie zapis możliwy w biurze zawodów. Uczestnicy rejestracji elektronicznej powinni opłacić start w ciągu pięciu dni od daty zapisu.

 

VI. Klasyfikacja

 • Zawodnicy startujący w I zawodach Nordic Walking klasyfikowani będą w kategoriach:

10km:

 • Open oraz wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn
  •  14-18 lat
  • 19-29 lat
  • 30-39 lat
  • 40-49 lat
  • 50-59 lat
  • 60+ lat

5km:

 • Open oraz wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn
  • 14-18 lat
  • 19-39 lat
  • 40-59 lat
  • 60+ lat
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 • Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu, odnotowanie obecności zawodnika na trasie przez sędziów oraz odnotowanie przypisanego do uczestnika chipa na mecie zawodów.
 • Zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji OPEN, biorą również udział w klasyfikacjach wiekowych.

 

VIII. Nagrody

 • Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach Open na 10 km kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe
 • W kategoriach wiekowych zdobywcy miejsc I-III na dyst. 10 km otrzymują pamiątkowe medale oraz dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Zdobywcy miejsc I-II na dyst. 5 km otrzymują pamiątkowe medale oraz dyplomy
 • Dodatkowo zostaną przyznane nagrody za dobrą technikę Nordic Walking – wyróżnione zostaną 3 osoby.

 

IX. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników V Siedleckiego Charytatywnego Marszu Nordic Walking.
 • Organizator umożliwi wypożyczenie kijów Nordic Walking w biurze zawodów. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 50 zł. Kije wypożyczane będą za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w przypadku uszkodzenia kijów kaucja przepada.
 • Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji niniejszego biegu.
 • W przypadku zgłoszeń grupowych wymagana jest standardowa rejestracja zawodników.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów, wynikające z winy uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania zawodów bez podania powodów.
 • W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

X. Kontakt

 • tel. 692 094 224
 • e-mail: j.dabek@op.pl